HİZMETLERİMİZ

1- Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.

2- Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.

3- SGK ilgili gerekli işlemleri yapmak

 4- SGK ve İş Mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.

5- Vergi  mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.

6- Her türlü şirket Ana sözleşmeleri hazırlamak,Ticaret Odası, Vergi Dairesi, SGK ve diğer ilgili resmi makamlardaki başvurularını yapmak, işlemleri sonuçlandırıp mükellefiyet tesislerini gerçekleştirmek ve bu konular ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermek.

7- Gerçek kişiler ile ilgili işyerlerinin açılış ve kapanış işlemlerini yapmak.

 8- Mükelleflerin muhasebe altyapısını  ve muhasebe sistemini kurmak


Yukarıda yazılı konular ile ilgili inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak